| |

Dvě cesty – dva výsledky. Martin Koller o zostřených vztazích mezi ČR a ČLR, které jsou spjaty se zahraničními zájmy USA a EU.


Paralelně přináší záznam vystoupení Martina Kollera. Omluvte prosím zhoršenou kvalitu zvuku. Kompletní rozbor tohoto tématu o kterém Martin Koller přednášel najdete zde:

Dvě cesty – dva výsledky

Česká republika (dále ČR) a Čínská lidová republika (dále Čína) mají podobné úseky historie, především okupace a nadvlády cizáků, případně cizáckých slouhů domácího původu. Dále se jedná o historickou otázku období ideologického řízení státu v obou zemích a řešení toho problému. Nelze přehlédnout, že současné zostřené vztahy mezi ČR a ČLR spjaty se zahraničními zájmy USA a EU (NATO/EU), mimo jiné, válkou na Ukrajině.

Pokud srovnáme zahraniční politiku Číny a ČR, vidíme dlouhodobé, navíc stále výraznější rozdíly a výsledky, které se samozřejmě promítají do vnitřní politiky obou zemí s dopadem na životní úroveň a perspektivu obyvatel. Pro každou zemi, každý národ a každého člověka je budoucnost zásadním životním stimulem. Politika českých vlád a jejich politických stran, především té poslední přivedla ČR do situace, kdy pozitivní budoucnost nemá. Obecně bychom mohli mluvit o střetu ideologické a realistické politické koncepce. Můžeme si připomenout rozdílnou startovní pozici Číny a ČSR v roce 1918, stejně jako v roce 1945, respektive 1949, nemluvě o roce 1990. V současnosti je Čína světovou velmocí, přičemž tam rozhodují Číňané. Naše republika je ožebračenou, rozprodanou, rozkradenou a zadluženou kolonií, kde rozhodují cizáci, jimž patří nejen banky a podniky, ale mnohde i půda, pitná voda, dokonce i plzeňské pivo. Můžeme si položit otázku nakolik, případně zda vůbec je naše republika opravdu naše. Nelze se zbavit dojmu, že budoucností ČR je pozice popelnice Německa ve formě státu ožebračených a bezprávných pomocných dělníků v cizáckých fabrikách náročných na energie, čistou vodu a vzduch. Bez velké nadsázky můžeme mluvit o zrychlující se ukrainizaci ČR, což v praxi znamená zfašizovaný stát lži, loupeže, korupce a hlouposti, ovládaný cizáky. Tento likvidační proces bude doprovázen nejen emigrací schopných lidí, ale rovněž rozsáhlým vyvlastněním, spíše institucionalizovaným okradením obyvatel, především takzvané střední třídy, podle plánu takzvaného Velkého resetu. Cílem ovšem evidentně není reset, ale globální digitální koncentrák pro zbytek lidstva, jenž přežije biologické útoky a války. Realizace zločinných plánů je možná pouze v případě, že se podaří porazit Rusko a Čínu.

Historická zkušenost dokazuje, že ideologicky řízené státy, případně soustátí nikdy neuspěly. Typickými příklady jsou Rakousko-Uhersko, Sovětský svaz a lze předpokládat, že i Evropská unie. Je zajímavé, že Čína dokázala v průběhu posledních čtyřiceti let realizovat přechod od ideologicky řízeného státu k nedělitelně propojené realistické vnitřní a zahraniční politice, směřující k postupně rostoucímu blahobytu pro všechny občany. To vše bez extrémních krizí a válek, natož agresí v zahraničí. Není důležité, že průměrná životní úroveň v Číně je ještě nižší, než v EU, protože celkově stále roste. V Číně funguje sociální mobilita a každý občan má perspektivu dopracovat se lepší budoucnosti pro sebe a své děti. V Rusku byl vývoj podstatně obtížnější, protože Gorbačov a Jelcin umožnili cizákům a domácím gangsterům brutálně rozkrádat a ničit zemi až do nástupu Vladimíra Putina. Vývoj v EU i ČR je takový, že pozitivní perspektivu vidí stále méně občanů. Bez velké nadsázky lze konstatovat, že ČR vlastní zahraniční politiku nemá. Dokladem je úroveň řady ministrů resortu, které lze označit za slouhovské ministry zahraničních zájmů. Proto uboze závislá kolonie ČR ani nemůže vytvářet pozitivní vnitřní politiku. Celá EU se z funkčního blahobytu EHS, založeného kdysi na mírové ekonomické spolupráci a expanzi, pomalu propadá do ideologicky řízené nestability chudoby a depopulace s rostoucí militarizací a agresivitou vůči jiným zemím. Vlády a vedení většiny politických stran EU se chovají v rozporu se zájmy mnohých, místy i většiny občanů, především jako lokajové USA, případně arogantních a zkorumpovaných bruselských byrokratů. Česká republika se členstvím v NATO, následně v EU přesunula z jedné ideologie přímo do druhé, přičemž realitou posledních 33 let je stabilní chudoba ve srovnání se západněji položenými zeměmi EU. Závislost na EU, která ČR doslova vysává, v posledních letech každoročně zhruba bilion korun, vytváří hospodářsky neživotaschopný stát, který se po rozprodeji kdečeho už musí zadlužovat, aby vůbec přežil. Stát se především v EU i ČR mění z historicky osvědčené role přirozeného ochránce a velké rodiny v prostředek tyranie, ne-li teroru vůči vlastním obyvatelům v cizím zájmu. Bez velké nadsázky můžeme konstatovat, že základem současné EU jsou mediální lež, korupce a byrokratický teror založený na nespravedlnosti. Po třiceti letech slibů čeští politici nabízejí, že budeme chudnout, protože si to vyžaduje ideologie EU, zájmy globálních lichvářů, energetické přežití Německa a americká válka na Ukrajině.

Podle amerických odborníků jsou základem ekonomického úspěchu Číny nikoli nízké platy, ostatně české mají do německých taky daleko, o důchodech nemluvě, ale především schopnost rychlých inovací ve výrobě a obchodu. Ty v ČR nejsou možné, protože většina podnikatelů se v počátcích zadlužila, byrokracie a její zákony nepodporují podnikání, stát, odku plyne ročně kolem bilionu korun do zahraničí a potřeba realizovat zahraniční obchody především přes Německo, tudíž s minimálním ziskem vytvářejí nikoli perspektivní, nýbrž likvidační prostředí.

Základem jakékoli politiky jsou zájmy. Mediálně a politicky prezentované ideologie je pouze zakrývají. To, co je v jedné zemi ideologií, může být v jiné zájmem. Typickým příkladem je současná EU, která páchá hospodářskou sebevraždu a depopulaci domácího obyvatelstva na základě ideologií (jednostranný rasový multikulturalismus, zvýhodňování migrantů, menšin a sexuálních úchylek vůči občanské většině, zelený úděl, boj s uhlíkovou stopou, likvidace efektivního školství, zadlužování), importovaných z USA. Ideologické sebevražední šílenství vedené z Bruselu a Berlína je zároveň zájmem USA, které potřebují závislou kolonii značky EU, jež tvoří zároveň základnu a kanónenfutr do války s Ruskem a Čínou. Základním úkolem války na Ukrajině bylo rotzeštvat EU, především Německo a Rusko, protože by mohl vzniknout euroasijský blok, jenž by konkuroval globálním zájmům USA. Hlavním cílem NATO/EU je Čína. Zničení Ruska je pouze taktickým krokem k obklíčení a následnému zničení Číny a zotročení, případně likvidaci většiny jejích obyvatel.

Česká republika je z hlediska vlastní bezpečnosti v situaci, kterou lze obtížně srovnat s čímkoli v její historii od října 1918. Lze namítnout, že větší ohrožení představovala agrese Německa, Polska a Maďarska vůči ČSR v koncem třicátých let minulého století. Nelze však přehlédnout, že situace byla jiná. ČSR stála osamocena, jen se slovní podporou ze strany SSSR proti bloku fašistických nepřátel. V současnosti je ČR součástí agresivního bloku NATO/EU, který podporuje fašistický režim na Ukrajině a s vysokou pravděpodobností se chystá využít války na Ukrajině k agresi vůči Rusku. To může vést ke konfliktu, jenž by mohl přerůst svými ztrátami i druhou světovou válku, která se v podstatě odehrála pouze v Evropě, Asii a na proužku severní Afriky.

Pravděpodobnost střetu velmocí na Ukrajině zvyšují následující faktory. Podle analytického pracoviště RAND jsou léta 2022 a 2023 poslední, kdy je možné, aby NATO/EU a jejich případní spojenci, především Tchaiwan, Jižní Korea, Japonsko a Austrálie mohli porazit ve válce Rusko a Čínu. V červnu je půda na Ukrajině obvykle dostatečně vyschlá, takže neomezuje pohyb těžké vojenské techniky. V červnu jsou nejdelší dny v roce. V červnu 2023 jsou očekávány silné sluneční erupce, které omezí činnost elektronických systémů, takže je možné prorazit ruskou obranu hrubou silou, bez ohledu na především ukrajinské ztráty. Válka by zároveň předešla srpnovému zasedání skupiny BRICS, jež má zavést vlastní zlatem krytou obchodní měnu, která by zlikvidovala dominantní postavení amerického dolaru jako světové rezervní měny. To by se projevilo rovněž propadem EURa, které je na dolar navázané. Pravděpodobnost brzkého vypuknutí války v Evropě potvrzuje urychlená stavba obří americké vojenské nemocnice se 4000 pokoji v německém Ramsteinu.

V případě, že by se konflikt v Evropě změnil z klasického na jaderný, jsou počáteční ztráty odhadovány na 100 milionů mrtvých obyvatel Evropy. K tomu je třeba připočítat raněné a osoby s doživotním poškozením zdraví jak fyzického, tak duševního, zničující materiální škody a v podstatě zničené životní prostředí na nejasně dlouhou dobu. Největší škody lze předpokládat zhruba v prostoru od Moskvy po Paříž a Londýn. S prodlužující se dobou bojů takové války ztráty dále porostou. Největší zničení lze předpokládat na Ukrajině a v Polsku. Průměr účinku taktické jaderné hlavice, které nejsou mezinárodně smluvně omezeny, je kolem šedesáti kilometrů. Země EU, tedy i ČR nejsou na velkou válku připraveny z žádného hlediska. Zájem na válce proti Rusku a Číně mají v podstatě tři skupiny. Jsou to nadnárodní finanční korporace ovládané z USA, globální lichváři. V Evropě jsou jejich dislokacemi Frankfurt, londýnská City a Basilej. Dále americký imperialismus, který považuje zničení Ruska, ovládnutí jeho surovin a zničení Číny jako svého konkurenta za poslední krok ke globální světovládě. V neposlední řadě pangermánský revanšismus, který se chce pomstít za porážku ve druhé světové válce a směřuje k navrácení území, z nichž byli v létech 1944 a 1945 odsunuti Němci, tedy především prostory v Polsku a ČR.

NATO/EU stojí v květnu 2023 na prahu války s Ruskem, které je podporováno vojenskými smlouvami s Čínou. Lze konstatovat, že hlavním cílem agrese ze strany NATO/EU není Rusko, ale Čína. V podstatě můžeme situaci hodnotit jako střed dvou koncepcí z hlediska Evropy. V prvním případě Euro-asijské, založené na mírové spolupráci od Portugalska po Čínu, případně i Japonsko. Prakticky by se jednalo o pás spojující evropskou a asijskou bílou populaci, která historicky vytvořila základ civilizovaného světa. Z tohoto hlediska nelze přehlédnout, že nejvyšší kognitivní kompetenci mají právě obyvatelé východní Asie, tedy Číňané, Singapurci, Vietnamci, Japonci, Korejci. Jejich průměrné bodové hodnocení je zhruba 110, v případě Evropanů 100 a v případě Afričanů zhruba 85. Praxe prokazuje, že bez ohledu na aktuální ideologická dogmata NATO/EU je úroveň IQ a výsledné hodnocení kognitivní kompetence závislé ze zhruba 80% na genetice.

Ve druhém případě se jedná o Euro-africkou koncepci pod kontrolou USA, směřující k politicky monopolárnímu světu s absolutní americkou dominancí nad Evropou i Asií, proměněnými v kolonie. Realizace Euro-africké koncepce je dlouhodobá a vychází z dokumentů EU. Důležitým cílem projektu takzvaného „eurostředomoří“ je propojení zemí EU s Blízkým východem a zeměmi afrického Maghribu, tedy v převážné většině, s výjimkou Izraele, s islámskými zeměmi. Předpokládá se migrace zhruba 50 milionů obyvatel afroislámské oblasti do zemí EU. Oficiálním důvodem je potřeba pracovních sil, a to v době, kdy v zemích EU zahálí miliony nevyužitých pracovních sil v takzvaných neziskových organizacích. Zároveň v EU aktuálně zahálejí miliony migrantů a nejsou vytvořeny předpoklady pro využití práce osob starších 60 let. To vše v situaci, kdy se předpokládá prudký pokles potřeby nekvalifikovaných pracovních sil z důvodu 4. průmyslové revoluce založené na umělé inteligenci a robotizaci. Invaze z afroislámské oblasti začala již roku 2015 na základě uměle vyvolané uprchlické krize založené na válkách v Sýrii a Lybii. Uvedená migrace pokračuje v neztenčené míře i v současnosti, přičemž válka na Ukrajině od ní odvádí pozornost. Celý pochybný, ne-li podezřelý eurostředomořský projekt, opírající se o rasové teorie Coudenhove Calergiho a Thomase Barnetta má vést k vytvoření podřadné otrocké rasy v Evropě s IQ 90-95. Snaha o realizaci nabývá na rychlosti, přičemž jednotlivé fáze destrukce (afroislámská invaze, COVID, válka na Ukrajině, energetická krize) se opírají o dlouhodobou destabilizaci a vyvolávání pocitu permanentního ohrožení a strachu mezi obyvateli EU. K základním faktorům formování mladé generace patří deformované školství v EU, jehož výsledkem jsou osoby se ztrátou identity. To znamená, že nejsou sto se zařadit z hlediska rodiny, pohlaví, společnosti a vztahu k vlasti a národu, což zvyšuje jejich manipulovatelnost. Problém začal ve školství Bílou knihou roku 2001 a přešel do destruktivní fáze přechodem od znalostního ke kompetenčnímu školství roku 2007. Ztrátu identity a úrovně vzdělání posiluje jednostranný rasový multikulturalismus, inkluze a propagace sexuálních úchylek, počínaje kastrací a konče pedofilií, nedávno legalizovanou OSN.


Podobné příspěvky